i Naturel Gaz || Fatura Sayaç Sistemleri

Fatura Sayaç Sistemleri

Fatura Sayaç Sistemleri

Müşteri Hizmetleri

Fatura / Sayaç Sistemleri

Sayaçların Okunması: Müşteri’ye teslim edilen doğal gaz miktarının tespiti ‘ŞİD’ ve ilgili yasal mevzuata uygun yapılır.

Miktar tespiti: 31.01.2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan “Doğal gazın faturalandırmaya esas satış miktarının tespiti ve faturalandırılmasına ilişkin esaslar hakkında tebliğ”in “Faturalandırmaya Esas Doğal Gaz  Satış  Miktarı” başlıklı 7. Maddesi’ne göre fatura miktarı belirlenir. Bu işlemde aşağıdaki adımlar uygulanır.

- Sayaçlardan ölçülen hacim değeri, otomatik hacim düzelticisi vasıtasıyla düzeltilmiş hacme (md) çevrilir.

- Her tahakkuk dönemi için fiili üst ısıl değer düzeltmesi yapılması yasal mevzuat gereğidir. Bu amaçla faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı, enerji olarak aşağıdaki formüle göre hesaplanır ve Sm3 cinsinden düzenlenir.

- Fiili Üst Isıl Değer: Doğal gazın ilgili tahakkuk dönemi içindeki her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin dönem için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalamasıdır.

Metreküp (m3) : 1,01325 bar mutlak basınç ve 15 °C sıcaklıkta bir metreküp hacim kaplayan doğal gaz miktarıdır.

1 Sm3  : 10,64 kWh

1 kWh  : 860,42 kcal

- mf        : Faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarıdır. (kWh)

- md       : Düzeltilmiş hacmi (m3) ifade eder.

- d          : İlgili tahakkuk döneminin ortalama fiili üst ısıl değerini ifade eder (kcal / m3)

 

   

 

 

Bir önceki aya ait hesaplanan fiili üst ısıl değer düzeltmesi, bir sonraki ay Müşterinin herhangi bir CNG alım faturasına ilave edilir. Bir önceki ay boru hattından doğal gaz satışı yapan firmaların Naturelgaz’a bildirdiği 1 (bir) aylık ortalama fiili üst ısıl değer ile ilgili belge, bahse konu fatura ekinde Müşteriye sunulur.

 

- Sayaç Arızası: Naturelgaz’dan gelen teknik ekip ile beraber Müşteri’nin teknik sorumluları eşliğinde servis tutanağı tutularak yenisi ile değiştirilir. Tesis’teki ölçüm ekipmanının herhangi bir nedenle devre dışı kaldığı veya hatalı ölçüm yaptığı tespit edilirse Müşteri’nin doğal gaz çekiş miktarlarının tespiti, ‘ŞİD’ ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.