TEKNİK ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME
CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ)

TEKNİK ŞARTNAMESİ


CNG’nin Teslim Şekli

 1. Sayaç : Müşteri tesislerinde kalibrasyonu akredite edilmiş bir kuruluş tarafından 10 yıl süre ile geçerli olan ve Naturelgaz tarafından monte edilen doğal gaz sayacından ölçülen hacim değeri (stdm³), otomatik hacim düzeltici vasıtası ile düzeltilmiş hacme çevrilerek ödemeye esas Düzeltilmiş Standart Metreküp (Sm³) belirlenecektir. (Yıllık 700,000 Sm³ altı tüketimi olan Müşterilerimizde sayaç bedeli Müşteri tarafından karşılanır.)

 2. Belirlenen Düzeltilmiş Standart Metreküp ile CNG’nin ilgili ay boru hattından doğal gaz satışı yapan yerel firmanın Naturelgaz’a bildirdiği kalorifik değer ortalaması ile çarpılarak bulunan değer kWh’e (kilovatsaat) dönüştürülecektir. Faturalamada kWh değeri esas alınacak ve birim kWh fiyat değeri ile çarpılarak faturalandırılacak miktar bulunacaktır. Bir önceki aya ait hesaplanan kalorifik fark miktarı ise bir sonraki ay Müşteri’nin herhangi bir CNG alım faturasına ilave edilecektir. Bir önceki ay boru hattından doğal gaz satışı yapan yerel firmanın Naturelgaz’a bildirdiği 1 (bir) aylık kalorifik değerler ile ilgili belge, bahse konu fatura ekinde Müşteriye sunulacaktır.

 3. CNG’nin teknik özellikleri BOTAŞ’ın teknik spesifikasyonlarına uygun olacaktır. Naturelgaz hesaplamada ilgili ayda kullandığı teknik spesifikasyonları (kalorifik değer, vs) BOTAŞ’tan alıp her ikmal faturası ile birlikte Müşteri yetkililerine sunacaktır.

 4. Faturalandırmaya esas CNG miktarı sayaç olan müşterilerimizde uzaktan sayaç okuma sistemi ile günlük dönemler halinde okunup müşterilerimize haftalık veya müşteri isteğine göre aylık dönemler halinde bildirilecektir.

 5. Müşterilerimizde bulunan sayaçların arızalanması durumunda Naturelgaz’dan gelen teknik ekip ile beraber müşteri eşliğinde servis tutanağı tutularak yenisi ile değiştirilecektir. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan sayaç onarım tutarları, Sözleşme’de aksine bir madde yoksa, Müşteri’ye fatura edilir.

Naturelgaz’ın Sorumlulukları

 1. CNG teslimatı sırasında alınması gereken tedbirler Naturelgaz tarafından Müşteri’ye yazılı olarak iletilecektir. Müşteri varsa özel istekleri keşif esnasında, keşif raporuna eklenir. Naturelgaz kurulum standartlarının dışında müşteri istekleri, Sözleşme’de aksine bir hüküm yoksa Müşteri’ye fatura edilir.

 2. Naturelgaz kendi personelinin sevk ve idaresinden sorumludur. Naturelgaz çalışanları Müşteri’nin yazılı olarak tebliğ ettiği işyeri disiplinine uygun olarak çalışacak, aksi durumlarda, disipline uymayan personel iş sahasından uzaklaştırılacaktır.

 3. İkinci Kademe Regülasyon ve Ölçüm Merkezi’ne dahil olmak üzere doğal gazın kullanıldığı ünitelere kadar olan tüm ekipman ve doğal gaz boru hatlarının mevuata uygun olarak inşa edilmesi ve EPDK onaylı Müşavir onaylı Dahili Tesisat Uygunluk Belgesi dahil, alınması gereken tüm belgelerin sorumluluğu Müşteri’ye ait olacaktır.

 4. CNG Tüpleri ve İkinci Kademe Regülasyon ve Ölçüm Merkezi’ne kadar olan doğal gaz iletim hatlarının sızdırmazlık kontrolü ve yürürlükteki mevzuatlara uygunlukları Naturelgaz tarafından kontrol edilecek, varsa aksaklıklar giderildikten sonra, Naturelgaz, doğal gaz ikmali yapılabilir olduğuna dair tasdikli uygunluk belgesi tanzim edilip, Müşteri yetkilisine teslim ettikten sonra doğal gaz ikmali yapacaktır.

 5. CNG Stok Üniteleri ve Müşteri’nin İkinci Kademe Regülasyon ve Ölçüm Merkezi’ne kadar olan sistemin bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetleri sözleşme süresince, müşteri ile planlanan tarihlerde Naturelgaz’ın yetkili teknik elemanları tarafından “Teknik Servis Formu” düzenlenerek yapılacaktır. (İkinci Kademe Regülasyon ve Ölçüm Merkezi ile brülör arasındaki tesisatın bakımından ise Müşteri sorumludur.)

 6. Naturelgaz kurulum tamamlandıktan sonra, Müşteri’nin ilgili personelinin teorik/pratik eğitimlerini verecek ve CNG tesisini işletmeye açacaktır.

 7. Naturelgaz, Birinci Kademe Basınç Düşürme ve Ölçüm Merkezi’nde ve CNG Stok Sahası’nda tüm korunma ve emniyet tedbirlerini sağlamakla yükümlüdür.

 8. CNG Stok Ünitesi doğal gaz hatlarına, standartlara uygun olarak Naturelgaz görevlileri tarafından irtibatlandırılacak ve boşaltılacaktır. Müşteri’nin, CNG boşaltımı esnasında Naturelgaz tarafından hazırlanan ve Müşteri’ye verilen CNG İşletme talimatına eksiksiz uyması gerekmektedir. Bunun dışında müşteri tarafından Naturelgaz’a bilgi verilmeden yapılan müdehalelerden oluşabilecek anormal durum ve iş kazalarından Naturelgaz sorumlu değildir.

 9. Müşteri, CNG sistemlerinin çalışmaması ve Naturelgaz’ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ile ilgili taleplerini telefonla veya yazılı olarak firmaya iletebilmesi için, Müşteri 24 saat ulaşılabilir telefon numaralarını Naturelgaz’a verecektir.

Naturelgaz’ın CNG Tesisi ile ilgili yapacağı işler

CNG sahası ve Birinci Kademe Basınç Düşürme ve Ölçüm Merkezi için ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak, gerekli yerleşim ve tesisat projelerinin hazırlanması ve projelerin Müşteri’ye teslim edilmesi Naturelgaz’ın sorumluluğundadır.

CNG Tesisi Temel Özellikleri

 1. Gaz Teslim Basıncı :

 2. Alt Limit : 2 bar / Üst Limit : 8 bar

 3. Alt ve Üst Basınç Ayarları:

 4. Üst basınç limitlerinin dışına çıkılması halinde sistem otomatik olarak emniyet moduna geçer.
  Alt – Üst basınç limitleri dışına çıkıldığında CNG tesisi Ana Kumanda Panosu ve Paralel Pano üzerindeki basınç alarmı devreye girecek ve yüksek / alçak basınç uyarıları her iki pano üzerinde ayrı ayrı görülecektir.

 5. Müşteri tarafında yetkisiz erişim ve/ya Naturelgaz onayı olmadan yapılan müdahalelerden ötürü meydana gelebilecek basınç yükselmelerinden doğacak zararlardan Naturelgaz sorumlu olmayacaktır.

 6. CNG özel tüpleri içerisinde ortalama 200 bar basınçta sıkıştırılmış şeklinde, özel stok üniteleri (Palet) ile ve doğal gaz teknik özellikleri BOTAŞ’ın belirlediği standartlara uygun olarak sevk edilir.

 7. CNG Stok Sahası’nda en az 1 Palet ana tüp sistemi ile en az 1 Palet yedek tüp sistemi olmak üzere, iki ayrı grup tüp sistemi bulunacaktır. Ana Palet hattı devre dışı kaldığında yedek tüm Palet hattı kullanıma girmektedir. Gruplardaki 90 litre ve üzerindeki su hacmine sahip tüpler ortalama 200 bar dolum basıncında sevk edilmektedir.

 8. Müşteri’ye ait doğal gaz sistemi varsa bu sisteme branşman ile bağlantı Naturelgaz tarafından yapılacaktır. Bunun için gerekli olan her türlü malzeme ve ekipman Naturelgaz’a aittir. Naturelgaz bu işi EPDK tarafından yetkilendirilmiş üçüncü kişilere taşere edebilir.

 9. Standartlar :

 10. - Kurulacak CNG Sistemi; Doğal gaz Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri, EPDK standartları, BOTAŞ kriterleri ve konuyla ilgili bir Amerikan Standardı olan NFPA 55’e uygun olacaktır.
  - CNG hatları, basınç ve seviye göstergeleri dâhil komple sistem, yüksek basınç şartlarında çalışacak uygun malzemeden imal edilmiş olacak ve gerekli NDT kontrolleri ve montajı Naturelgaz tarafından yaptırılacaktır.

 11. Topraklama Tesisatı :

 12. - CNG sahası ve paletlerin / paletleri taşıyan TIR’lar ile diğer tüm ekipman için topraklama sistemi Naturelgaz tarafından yaptırılacaktır.
  - Paletlerin / paletleri taşıyan TIR’ların topraklama pensesi ve CNG sahası kapılarının yanında yer alacak topraklama tutamakları için de topraklama tesisatı Naturelgaz tarafında yapılacaktır.
  - Topraklama tesisatı direncinin, sistemin teslimi esnasında 5 Ω ‘un (ohm) altında olması sağlanacaktır.
  - Muayene ve kabul aşamasında, yapılmış olan topraklama ile ilgili Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı Elektrik Mühendisi tarafından onaylı topraklama ölçüm raporu verilecektir. Bu raporlar için başvurular ve maddi giderler Naturelgaz tarafından yapılacaktır.

 13. Ex-Proof Aydınlatma :

 14. CNG tesisat ve stok sahasının aydınlatma sistemi Naturelgaz tarafından yaptırılacak olup, aydınlatma 4.6 metrelik alan içinde ise alev sızdırmaz (ex-proof) nitelikli aydınlatma armatürleri kullanılacak ve aydınlatma şiddetinin ilgili tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda olması sağlanacaktır.

 15. CNG Tesisi Ana Kumanda Panosu ve Paralel İkaz Panosu :

 16. - Gaz kaçağı algılama sistemi, sesli ve ışıklı alarm vermekte ve acil kapatma vanalarını otomatik kapatmaktadır.
  - Müşteri sahası 1. derece deprem bölgesinde ise CNG tesisi Ana Kumanda Panosu içinde deprem sensörü bulunacaktır. Depremin büyüklüğüne göre sistem alarm verecek ve ayarlanan deprem üst değerinde acil kapatma vanaları kumanda panosu tarafından otomatik olarak kapatılacaktır.
  - Pano üzerinden acil kapatma vanaları manuel olarak açılıp kapatılabilecek veya acil stop butonu aracılığıyla vanaların kapatılıp alarm vermesi sağlanacaktır.
  - Panonun üzerindeki ikazların aynısını bulunduran paralel ikaz panosu, Müşteri alt yapı tesisatının uygunluğuna göre işletme içerisine monte edilecektir.
  - Gerekli uyarı levhaları ve tel çit kapı girişine statik elektrik için topraklama tutacağı montajı Naturelgaz tarafından yapılacaktır.


  CNG Dorseleri

  1. CNG Tüplerinden ‘π’ (pi) sertifikası olacak ve bu belgelerin kopyaları istendiğinde Müşteri’ye sunulacaktır.

  2. Karayolları Taşıma Yönetmeliği uyarınca CNG tüplerini taşıyacak dorselerin yan tarafları ve arka kısmında kırmızı renkte zemin üzerine boyu 40 cm’den az olmayan ‘Tehlikeli ve Yanıcı Madde’ yazıları bulunacaktır.

  3. CNG taşıyan araçlar yeterli kapasitede kullanılabilir durumda yangın söndürme cihazı ile donatılmış olacaktır.

  4. Müşteri’nin tesisine CNG taşınması işini Naturelgaz yapacak ve L2 belgesini istendiğinde Müşteri’ye sunacaktır.

  Bakım, Onarım ve Sertifikasyon

  Sözleşme süresince CNG sisteminin tüm bakım, onarım ve mevzuata uygun sertifikasyon işlemleri, bedeli Naturelgaz tarafından karşılanmak üzere Naturelgaz tarafından yapılacak / yaptırılacaktır.

  Diğer İşler

  Naturelgaz’ın Standart CNG Satış Sözleşmesi’ne göre aşağıdaki işlerin Müşteri tarafından yapılması beklenmekle beraber Müşteri’nin Satınalma Şartnamesi’nde bu işlerin kısmen veya tamamen Naturelgaz tarafından yapılması isteniyorsa, Naturelgaz’ın gerekli imkanları mevcuttur. Bu işlerin yapımı ve maliyetinin nasıl karşılanacağı hususunda Müşteri ile yazılı mutabakat aranacaktır.

  - CNG Tesisi’nin etrafına tel çit yapılması
  - Sistemle ilgili her türlü inşaat işlerinin (kanal açılması, kum dolgu, kanal kapatma, saha betonu vs.) yapılması
  - CNG tesisi mahalini yıldırımdan koruyacak bir paratoner tesisatının bulundurulması / kurulması
  - 220 V elektrik besleme tesisatının CNG dorse sahasına kadar getirilmesi ve montaj için gerekli su ve elektrik enerjisinin (380 V) montaj sahasında bedelsiz temin edilmesi.
  - CNG Dorse sahasında yangınla mücadele amacıyla gereken emniyet önlemlerin alınması.
  - Birinci Kademe Regülasyon ve Ölçüm Merkezi ile işletmede mevcut İkinci Kademe Regülasyon ve Ölçüm Merkezi arasındaki ve işletme içi doğal gaz dahili tesisatının EPDK, BOTAŞ veya bölgesinde yetkili şehiriçi Dağıtım Şirketi'nin standartlarına uygun olarak EPDK’dan sertifika almış yapım firmalarına yaptırılması ve EPDK onaylı Müşavir’den onay alınması.

  Garanti

  Tesis, kullanım hataları dışındaki arızalara karşı 2 yıl, tank ve aksesuarları her türlü imalat hatalarına karşı 1 yıl garantilidir.